narrativa 1

professors:Leonardo Valencia / Rolando Sánchez Mejías

Descripció

Aquest curs introdueix l'alumne en l'aprenentatge de l'escriptura a través del procés de creació de textos curts i contes. Al curs, es revisen i analitzen diferents textos i estils literaris i es treballa sobre els propis escrits.

Dirigit a

 • Aquells que no tinguin experiència prèvia en l'escriptura i vulguin introduir-se en el procés de creació literària.
 • Aquells que escriguin habitualment i/o hagin assistit a algun taller literari, però necessitin treballar habilitats i eines bàsiques d'escriptura.

Objectius

 • Reflexionar sobre la creació literària a través de la pràctica de l'escriptura i la lectura de diferents textos.
 • Comprendre com s'escriu un text narratiu.
 • Treballar aspectes clau com els punts de vista, els diàlegs, l'espai, el temps, l'estil ...
 • Afrontar els problemes que sorgeixen durant el procés d'escriptura.
 • Escriure de cinc a set contes o textos de curta extensió.

Temari (15 hores)

 1. Per què escric? Literatura i vida. Definició de “conte”. Breu història del conte (I).
  • Diferència entre ofici i inspiració en el desenvolupament de l'escriptura.
  • Èmfasis en el treball i la disciplina necessaris per ser escriptor.
  • Definició de “conte”.
  • Panorama breu de la història del conte abans del segle XX.
 2. Influències literàries i tradició. Breu història del conte (II).
  • Repàs de les influències literàries dels alumnes.
  • Revisió de les nocions de gèneres i models literaris.
  • Breu història del conte contemporani.
 3. Sensació i percepció: el naixement d'una veu narrativa.
  • Els sentits (olfacte, gust, visió, tacte i oïda).
  • El concepte de la sensació com a experiència immediata bàsica.
  • Relació entre sensació, percepció i escriptura: la percepció com a instrument per interpretar, donar significat i organitzar les sensacions.
  • Alteracions en la percepció.
 4. Autor i imaginació: l'aparició de la figura del narrador.
  • L'imaginari de l'autor i el seu paper com a eina clau del treball de tot escriptor.
  • L'elecció del tema en la literatura. Temes que l'alumne pot trobar interessants com a objecte de desenvolupament: infantesa, adolescència, temps, relacions, viatges ...
  • Reflexió, a partir dels temes esmentats, sobre la necessitat i naturalesa de construir un narrador.
 5. Els narradors i la realitat. L'objectiu i el subjectiu.
  • Tipologia dels narradors: protagonista, testimoni i omniscient.
  • Repàs dels conceptes de realitat i de construcció d'una realitat literària.
   Nivells: realitat, realitat psíquica i realitat literària o ficció.
 6. Aspectes temporals de la narrativa
  • L'ordre natural i l'ordre literari del temps.
  • Què és el record en termes narratius?
  • Alteracions temporals, anacronies i salts al futur.
  • Velocitats de durada de la narrativa: escena, pausa, sumari i el·lipsi.
 7. Problemes generals del text
  • El miedo a la página en blanco.
  • Los inicios y los finales.
  • El arte de los diálogos.
  • Los formatos en la presentación de textos literarios.
 8. Estil literari
  • El concepte d'estil i el desenvolupament d'una veu personal o segell.
  • Relació entre l'estil i la personalitat i tema de cada autor.

Metodologia

 • Es tracta d'un curs de tipus taller. La metodologia d'aprenentatge és dinàmica, col·laborativa i creativa. Es combinen els continguts teòrics amb la lectura de textos, la realització d'exercicis d'escriptura i la discussió d'aquests a classe.
 • L'escriptura de l'alumne es beneficia de la interacció amb un grup de treball. Els altres alumnes actuen com els primers lectors del text, de manera que l'autor pugui experimentar què han entès realment. A través de la discussió i el debat, l'alumne assimila millor els continguts tractats en el curs.
 • El professor ofereix als participants recomanacions sobre els textos, així com seguiment i suport continus. No segueix cap corrent literari ni imposa una sola visió, sinó que acompanya les tendències i interessos personals de cada alumne per ajudar-lo en el desenvolupament de la seva escriptura.

Revisió i publicació de textos

 • El professor revisarà els textos i donarà a cada alumne una valoració general amb comentaris i recomanacions a seguir.
 • En terminar el curs, el professor seleccionarà un text per alumne per publicar-ho en una antologia digital al web del Laboratori d'Escriptura. En el cas que l'alumne no hagi treballat o corregit prou el seu text, aquest no serà inclòs.

Certificació

El Laboratori d'Escriptura lliurarà un certificat d'aprofitament del curs, obtinguts després d'haver aprovat un mínim d'assistència a classe i en el desenvolupament del curs. Es valorarà el projecte final. El professor lliurarà una avaluació dels progressos del seu aprenentatge on es destacaran els punts forts i millorables i es donaran orientacions per al següent nivell.

Professors

Rolando Sánchez Mejías

Leonardo Valencia

Dates d'inici

MAIG 2018
14 de maig al 23 de juliol (dilluns)
17 de maig al 19 de juliol (dijous)

Horari

19h - 20h30

Durada

15 hores

Idioma

Català / Castellà.

El curs podrà impartir-se en català en el cas que tots els alumnes tinguin coneixements d'aquest idioma. En cas contrari, el curs s'impartirà en castellà.

Els textos poden lliurar-se al professor en català o castellà.

Preu

215 €
Condicions, descomptes i facilitats de pagament

Més informació:

t. (+34) 93 213 94 89 / cursos@laboratoriodeescritura.com

Regala un curs

Segueix-nos a:

pinterest

linkedin

flickr

googlebooks