correcció i estil literari literari

professora: Montalbà Bori

Descripció

En aquest curs es treballen molts dels aspectes del text més directament relacionats amb la llengua: ortografia, puntuació i altres qüestions tècniques; el domini del lèxic; el control de l’estructura textual, etc., amb la finalitat de perfilar l’estil literari de l’alumne, tant des del punt de vista lingüístic com pel que fa a l’expressió creativa.

En finalitzar el curs, l’alumne coneix les regles ortogràfiques i estilístiques més importants, i sap on buscar informació quan té dubtes; també ha adquirit coneixements sobre l’ús de la llengua aplicada als seus textos escrits i té eines i recursos per solucionar molts dels seus punts febles. Per tant, està més preparat per presentar els seus textos per a ser publicats.

Dirigit a

 • Aquells que s’inicien en la escritura.
 • Aquells que desitgin perfeccionar el seu estil en qualsevol gènere literari.
 • Aquells que, per afició o per raons professionals (periodisme, ensenyament, administración, advocacia…), vulguin millorar la seva manera d’escriure.

Objectius

 • Aprendre a detectar i corregir errors ortogràfics i gramaticals.
 • Revisar els principals problemes d’estil, és a dir, aconseguir la connexió adient entre el pensament i les emocions i la paraula escrita.
 • Treballar altres aspectes lingüístics rellevants, com el domini del lèxic o l’estructura textual.
 • Combinar i contrastar la teoria amb la pràctica de l’escriptura, així com amb la lectura d’autors acuradament seleccionats pel seu estil perquè siguin òptimes referències per al’alumne.
 • Animar a la reflexió literària sobre la pròpia escriptura, la dels altres alumnes i la dels autors llegits.
 • Proporcionar a l’alumne els coneixements i eines (bibliografia i recursos web) necessaris per a la solució autònoma dels problemes en l’escriptura.
 • Dotar a l’alumne de recursos per superar els seus punts febles.
 • Preparar a l’alumne perquè pugui presentar els seus textos a una editorial o concurs literari.

Temari

  BLOC 1: Introducció

 1. Introducció a la correcció lingüística literària
  El llenguatge en el text literari.
 2. El procés d’escriptura
  • La regla de les quatre erres.
  • Tasca. Autodescripció en tercera persona.
 3. BLOC 2: Normativa

 4. Puntuació (I)
  • El punt.
  • La coma.
  • El punt i coma.
  • Tasca. Redacció inicial d’un plantejament per a un relat.
 5. Puntuació (II)
  • Els dos punts.
  • Els punts suspensius.
  • Els parèntesis.
  • Altres.
  • Tasca. Eixamplar una frase fins al límit.
 6. Més problemes d’ortografia
  • Normes ortogràfiques més controvertides.
  • Lectura. “Fet dʼarmes”. Dins: Tots els contes (Pere Calders).
 7. Problemes de gramàtica
  • Errors gramaticals més habituals.
  • Tasca. Escriptura de la trama del relat.
 8. Eines bibliogràfiques i recursos en línia
  • Recursos per facilitar l’escriptura.
  • Lectura. “A l’Hèctor el que és de l’Hèctor”. Dins: Històries de la mà esquerra (Jesús Moncada).
 9. BLOC 3: Estil

 10. L’estil literari. La claredat expressiva.
  • Normes dʼestil: els pilars de lʼexpressió.
  • Tasca. Redacció del relat.
 11. La concisió
  • L’art de la concisió.
  • Lectura. Fragment de La cuina de l’escriptura (Daniel Cassany).
 12. BLOC 4: Final

 13. Jocs creatius per a l’expressivitat literaria. Consideracions finals.
  • Recursos per nodrir la creativitat.
  • Resolució de dubtes.
  • Lectura. “El jurament hipocràtic”. Dins: Vuitanta-sis contes (Quim Monzó).

Metodologia

 • El curs s’organitza en 10 sesions teòriques i pràctiques a través de la nostra Aula Virtual.
 • La metodologia d’aprenentatge és dinàmica, col·laborativa i creativa. Hi haurà exercicis pràctics de lectura i escriptura, així com en la interacció amb els altres alumnes i amb la professora. El treball pot ser de tipus individual o grupal.
 • Els exercicis pràctics i materials didàctics són accessibles als alumnes en qualsevol moment del dia a través de l’Aula Virtual. Farem servir principalment de recursos online, tot i que es pot recomanar també la lectura o consulta d’algun llibre en particular.
 • La professora condueix les activitats i controla el seguiment i evolució de cada alumne a través de l’Aula Virtual.
 • L’escriptura de l’alumne es beneficia de la interacció amb un grup de treball. Els altres alumnes actuen com els primers lectors del text, de manera que l’autor pugui experimentar què han entès realment. A través de la discussió i el debat, l’alumne assimila millor els continguts tractats al curs.
 • La professora ofereix als participants recomanacions sobre els textos, així com el seguiment i suport continus. No segueix cap corrent literària ni imposa una sola visió, sinó que acompanya les tendències i interessos personals de cada alumne per ajudar al seu desenvolupament de l'escriptura.

Activitats didàctiques

 • Preguntes obertes que potencien la reflexió sobre diversos temes.
 • Recursos multimèdia i interactius.
 • Corrector d’estil.
 • Lectures i exemples per a cada sessió.
 • Debat sobre les lectures a través del Fòrum.
 • Realització i lliurament d’exercicis.
 • Revisió i comentari dels exercicis a través del Fòrum.
 • Resolució de dubtes i debats a la Videoconferència/Xat, en sessions programades per la professora a partir de les 20h (hora espanyola GMT+1).
 • Avaluació final i valoració del curs.

Pràctiques

Al llarg del curs es realitzaran treballs pràctics de correcció d’estil amb la finalitat que l’alumne adquireixi destreses a l’hora d’analitzar textos.

Revisió d’exercicis

La professora revisarà els textos i en lliurarà a cada alumne una valoració general amb comentaris i recomanacions a seguir.

Certificació

El Laboratori d’Escritura lliurarà un certificat d'aprofitament del curs, sempre que s’hagi participat a la majoria de les activitats didàctiques i s’hagin lliurat els exercicis. La professora farà arribar a l’alumne una avaluació dels progressos del seu aprenentatge, on es destacaran els punts forts i millorables i es donaran orientacions per al següent nivell.

Professora

Montalbà Bori.

Data d'inici

OCTUBRE 2016
17 d'octubre al 31 de desembre

GENER 2017
23 de gener al 7 d'abril

ABRIL 2017
24 d'abril al 7 de juliol

Durada

3 mesos

Idioma

El curs s’imparteix en català. Els alumnes que vulguin fer-ho en castellà poden matricular-se al curs virtual de Técnicas creativas del lenguaje literario.

Preu

180 €
Condicions, descomptes i facilitats de pagament

Més informació:

t. (+34) 93 213 94 89 / cursos@laboratoriodeescritura.com

Regala un curs

Segueix-nos a:

pinterest

linkedin

flickr

googlebooks