novel·la

profesora: Montalbà Bori

Descripció

Aquest curs explora el procés d’escriptura d’una novel·la, des de la seva concepció i planificació fins als inicis del seu desenvolupament, tot revisant algunes obres importants de la literatura universal i catalana.

Dirigit a

Qui, amb experiència prèvia en l’escriptura, vulgui introduir-se en el gènere de la novel·la i conèixer les tècniques i eines específiques de l’ofici del novel·lista.

(*) Es recomana als alumnes que no hagin realitzat cap taller literari que comencin amb Narrativa 1, on aprendran les eines bàsiques de l’escriptura de narrativa. És preferible haver composat un cert nombre de textos breus abans de decidir-se a desenvolupar una única idea com a projecte de novel·la. Si l’alumne comencés un projecte i canviés d’argument o tema més tard, no aprofitaria el treball realitzat durant el curs de Novel·la.

Objectius

 • Introduir l’alumne en el procés d’escriptura d’una novel·la mitjançant explicacions tècniques combinades amb la pràctica de l’escriptura i la lectura d’autors reconeguts.
 • Revisar i analitzar el plantejament general, els problemes i les possibilitats del projecte de novel·la de cada alumne.
 • Escriure i lliurar la part inicial d’un projecte de novel·la. No és obligatòria una presentació contínua de textos si l’alumne encara ha de definir el seu projecte o només està interessat en estudiar el gènere.
 • Haver definit al final d’aquest curs l’esquema general del projecte. Aquest esquema no serà necessàriament una escaleta o guió complets, però sí una panoràmica del plantejament i desenvolupament de la trama. El curs no està destinat a la revisió completa d’una novel·la, sinó a aprendre la manera d’escriure-la i corregir-la, per tal que després l’alumne pugui treballar pel seu compte.

Temari

 1. Ofici i imaginari del novel·lista
  • Què entenem per literatura? Podem definir-la?
  • Planificació i improvisació.
  • Guió i desenvolupament d’una estructura bàsica.
 2. Com convertir una història en novel·la
  • La gènesi d’una novel·la: la imatge inicial.
  • La “cirurgia psíquica” sobre la realitat per crear ficció.
 3. L’inici de la novel·la
  • El moment en què s’inicia la història.
  • Recursos per a inicis.
  • Alerta sobre el final.
 4. La configuració del personatge
  • El personatge com a eix central
  • Altres protagonistas.
 5. Ritme i tempo a la novel·la (I)
  • L’estil.
  • El punt de vista.
 6. Ritme i tempo a la novel·la (II)
  • El ritme parcial de les focalitzacions.
  • El ritme total de la composició.
 7. Temes, subtemes i motius (I)
  Conflictes i línies paral·leles.
 8. Temes, subtemes i motius (II)
  • La intriga.
  • L’acció narrativa.
  • La rellevància dels detalls
 9. Elaboració del resum o guió bàsic de la novel·la (I)
  Preparació de la sinopsi.
 10. Elaboració del resum o guió bàsic de la novel·la (II)
  • Preparació de la sinopsi.
  • Lectures. Pandora al Congo (Albert Sánchez Piñol). El somni de la ciutat (Andrés Vidal).

Metodologia

 • El curs s’organitza en 10 sesions teòriques i pràctiques a través de la nostra Aula Virtual.
 • La metodologia d’aprenentatge és dinàmica, col·laborativa i creativa. Hi haurà exercicis pràctics de lectura i escriptura, així com en la interacció amb els altres alumnes i amb la professora. El treball pot ser de tipus individual o grupal.
 • Els exercicis pràctics i materials didàctics són accessibles als alumnes en qualsevol moment del dia a través de l’Aula Virtual. Farem servir principalment de recursos online, tot i que es pot recomanar també la lectura o consulta d’algun llibre en particular.
 • La professora condueix les activitats i controla el seguiment i evolució de cada alumne a través de l’Aula Virtual.
 • L’escriptura de l’alumne es beneficia de la interacció amb un grup de treball. Els altres alumnes actuen com els primers lectors del text, de manera que l’autor pugui experimentar què han entès realment. A través de la discussió i el debat, l’alumne assimila millor els continguts tractats al curs.
 • La professora ofereix als participants recomanacions sobre els textos, així com el seguiment i suport continus. No segueix cap corrent literària ni imposa una sola visió, sinó que acompanya les tendències i interessos personals de cada alumne per ajudar al seu desenvolupament de l'escriptura.

Activitats didàctiques

 • Preguntes obertes que potencien la reflexió sobre diversos temes.
 • Recursos multimèdia i interactius.
 • Lectures i exemples per a cada sessió.
 • Debat sobre les lectures a través del Fòrum.
 • Realització i lliurament de la part inicial d’un projecte de novel·la.
 • Revisió i comentari dels textos a través del Fòrum.
 • Resolució de dubtes i debats a la Videoconferència/Xat, en sessions programades per la professora a partir de les 20h (hora espanyola GMT+1).
 • Avaluació final i valoració del curs.

Revisió d’exercicis

La professora revisarà els textos i en lliurarà a cada alumne una valoració general amb comentaris i recomanacions a seguir.

Cada lliurament parcial del projecte de novel·la tindrà una extensió d’entre 20 i 40 pàgines. El volum de pàgines revisades al final del curs no superarà les 80. La presentació contínua de textos no és obligatòria.

Publicació de textos

La professora seleccionarà un text per alumne per publicar-ho en una antologia digital al web del Laboratorio de Escritura.

Certificació

El Laboratori d’Escritura lliurarà un certificat de superació del curs, sempre que s’hagi participat a la majoria de les activitats didàctiques i s’hagin lliurat els exercicis. La professora farà arribar a l’alumne una avaluació dels progressos del seu aprenentatge, on es destacaran els punts forts i millorables i es donaran orientacions per al següent nivell.

Professora

Montalbà Bori

Fechas de inicio

OCTUBRE 2016
del 17 de octubre al 31 de diciembre

Duración

3 meses

Idioma

El curso se imparte en catalán. Los alumnos que lo quieran hacer en castellano podrán matricularse a Novela corta.

Precio

180 € Condiciones, descuentos y facilidades de pago

Más información:

t. (+34) 93 213 94 89 / cursos@laboratoriodeescritura.com

Regala un curso

estamos en:

linkedin

pinterest

flickr

googlebooks